Regulamin Centrum Medycznego HCP – Sanatorium w Dąbkach

REGULAMIN 

          Centrum Medycznego HCP – Sanatorium w Dąbkach

dla uczestników turnusów sanatoryjnych Dzieci pod Opieką Osoby dorosłej mającej tytuł prawny Opiekuna
oraz dla osób towarzyszących,  przebywających na pobytach prywatnych.

 

 • Na leczenie sanatoryjne mogą stawić się dzieci które ukończyły trzeci rok życia - do szóstego roku życia z aktualnym skierowaniem wydanym przez NFZ

 • Do Sanatorium zostaną przyjęte osoby nie wykazujące oznak infekcji, których temperatura ciała nie jest większa niż 38* oraz innych objawów chorobowych. W razie złego samopoczucia w momencie przyjęcia do Sanatorium należy bezzwłocznie poinformować pielęgniarkę przy zakładaniu karty pacjenta. Dotyczy to również osób towarzyszących na pobytach prywatnych. Sanatorium zastrzega sobie prawo nie przyjęcia na leczenie sanatoryjne oraz pobyt prywatny osób wykazujących jakiekolwiek objawy chorobowe.

 • Pobyt dziecka wraz z Opiekunem zaczyna się od obiadu od godz.14.00 pierwszego dnia turnusu, trwa do śniadania do godz.12.00 w dniu kończącym turnus i wynosi 21 dni.

 • Doba dla osób towarzyszących na pobytach prywatnych rozpoczyna się od godz. 14.00 w dniu rozpoczęcia turnusu i kończy o godz. 12.00 w dniu kończącym turnus. W pozostałe dni trwania turnusu doba dla osób dodatkowych rozpoczyna się o godz. 12.00 – kończy następnego dnia o godz. 10.00 Kolejna godzina po godzinie kończącej dobę będzie traktowana jak kolejna doba pobytu w naszym Sanatorium i będzie trzeba uiścić opłatę za kolejną dobę wg. cennika.

 • Opłata za pobyt Opiekuna dziecka, zgodnie z obowiązującym cennikiem powinna być dokonana w ciągu 3 dni od chwili przyjazdu do Sanatorium.

 • Opłata za pobyt osób towarzyszących zgodnie z obowiązującym cennikiem powinna być dokonana następnego dnia po przyjeździe.

 • Zgodnie z treścią umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych – leczenie uzdrowiskowe, w przypadku niestawienie się
  ubezpieczonego na leczenie w terminie, przerwania leczenia z uzasadnionych przyczyn, samowolnego przerwania leczenia lub dyscyplinarnego wydalenia z Sanatorium, świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować o zaistnieniu tych okoliczności Oddział NFZ.

 • Opiekun ma prawo rezygnacji z pobytu w naszym Sanatorium do drugiego dnia po przyjeździe bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 • Opiekunom wyjeżdżającym przed terminowym zakończeniem turnusu po drugim dniu pobytu, jak również w przypadku późniejszego przyjazdu na turnus nie są zwracane środki finansowe z tytułu niewykorzystanego pobytu. W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, Opiekun ponosi koszt za niewykorzystane miejsce Dziecka ( pustostan) w wysokości 99,00 zł / dziennie.

 • Osoby pełnopłatne, które zadeklarowały pobyt w określonym czasie a wyjadą wcześniej nie mają zwrotu za niewykorzystany pobyt.

 • Przy wyjazdach z Sanatorium nie są wydawane suche prowianty. 
  Suchy prowiant jest przewidziany jedynie z racji organizowanych przez Sanatorium wycieczek, gdy czas trwania wycieczki uniemożliwia zjedzenie posiłku w Sanatorium.

 • W przypadku rezygnacji z zabiegów Dziecka Opiekun ponosi koszt wg cennika za niewykorzystany zabieg zlecony przez Lekarza w karcie zabiegowej.

 • Kuracjusz wraz z Opiekunem powinien zgłaszać się na wizyty lekarskie, badania oraz zabiegi punktualnie w wyznaczonym miejscu, które powinien wcześniej uzgodnić z Pielęgniarką dyżurującą 24/7 pod nr tel. 664 952 123

 • Podczas trwania turnusu Opiekunowie z dziećmi nie mogą wyjeżdżać z Sanatorium bez uzgodnienia tego faktu z Pielęgniarką. Przepustki wydawane są w wyjątkowych sytuacjach maksymalnie na 12 godzin nieobecności w Sanatorium tylko i wyłącznie w dni wolne od zabiegów.

 • Podczas pobytu w naszym Sanatorium w razie zachorowania czy innych zdarzeń dotyczących zdrowia dzieci oraz przebywających osób, w pierwszej kolejności należy kontaktować się z dyżurującą Pielęgniarką tel. nr: 664 952 123. W razie potrzeby należy udostępnić dokumentację medyczną.

 • Kuracjusz wraz z Opiekunem oraz osoby przebywające na pobycie prywatnym zobowiązane są do utrzymania czystości, przestrzegania porządku oraz dostosowania się do wprowadzonych poleceń, zakazów, nakazów w razie jakiegokolwiek zagrożenia na terenie Sanatorium lub ogłoszonych komunikatów przez Ministra Zdrowia, Ministra Gospodarki, GIS lub innych Instytucji Państwowych.

 • Opiekunowie dzieci oraz osoby dodatkowe, zameldowane w naszym Sanatorium mogą wykupić dla siebie zabiegi fizjoterapeutyczne w miarę wolnych miejsc w bazie zabiegowej oraz w przypadku braku przeciwwskazań do ich wykonania. W celu wykupienia zabiegów należy zarejestrować się do lekarza w gab. Nr 2 na badanie lekarskie kwalifikujące do wykonania zabiegów. Wizyta lekarska jest bezpłatna.
  Cennik zabiegów znajduje się w Recepcji i Bazie zabiegowej, oraz na tablicy informacyjnej.

 • Osoby wykupujące jakiekolwiek świadczenia w Centrum Medycznym HCP zobowiązane są przez cały pobyt zachować dowód zapłaty. Faktury wystawiane są tylko i wyłącznie w momencie płatności. Po dokonanej transakcji jeśli Klient nie poinformował że potrzebuje fakturę, może otrzymać tylko paragon zakupu.

 • Wstęp na stołówkę mają tylko te osoby, które wykupiły wyżywienie.

 • Przestrzegamy Opiekunów przed nocowaniem osób trzecich w pokojach Kuracjuszy niezameldowanych w Sanatorium. W przypadku stwierdzenia takiego incydentu Opiekun zostanie dyscyplinarnie wydalony z Sanatorium, oraz będzie obciążony kosztami pobytu osoby niezameldowanej wg aktualnego cennika + karą 500 zł.

  O ewentualnie zaistniałym incydencie zostanie powiadomiony NFZ.
 • Osoby odwiedzające Kuracjuszy mogą przebywać na terenie Sanatorium w godzinach od 14.00 – do 20.00 po uprzednim zgłoszeniu się do Recepcji .

 • Zabronione jest używanie w pokojach, grzejników, grzałek, mikrofalówek, płyt grzewczych, żelazek.

 • Ze względu na bezpieczeństwo, zabrania się, przekazywania kluczy od pokoi, osobom trzecim oraz kodów do drzwi wejściowych i furtek osobom niezamieszkałym w naszym Sanatorium.

 • Zabrania się wchodzenia i wychodzenia z pokoi przez balkon.

 • Zabrania się przekazywania kluczy od pralni osobom trzecim.

 • Każdorazowo przy wejściu lub wyjściu z Sanatorium, należy sprawdzić, czy drzwi wejściowe są zamknięte. Prosimy zamykać furtki przy wejściach : głównym i bocznym do Sanatorium.

 • Na terenie całego Sanatorium obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów , stosowania używek ( narkotyków i dopalaczy) i picia alkoholu.

 • Podczas pobytu w Sanatorium Dzieci obowiązuje cisza poobiednia i nocna w godz;
  cisza poobiednia : 14.00 – 16.00 oraz cisza nocna : w godz. 22.00 – 7.00
 • Od godz. 21.30 dzieci powinny być wykąpane w swoich pokojach.
  Od godz. 20.30 prowadzony jest obchód pielęgniarki, osobisty lub telefoniczny.

 • Wszystkie istotne pytania i problemy oraz usterki techniczne należy niezwłocznie zgłaszać w Recepcji ( nr tel. 664 952 036lub osobiście. W razie potrzeby obsługa Recepcji przekaże je osobom kompetentnym ( pielęgniarka, lekarz, kierownik żywienia, kierownik techniczny, pokojowe, Dyrektor).

 • Na terenie Sanatorium mamy cztery sale dla dzieci. Edukacyjna -zajęcia prowadzi nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego,sala zabaw dla dzieci, w której dzieci mogą przebywać w ustalonych godzinach z Panią organizującą zajęcia. Należy ustalić z Panią godzinę na którą można przyprowadzić dziecko, podać nr pokoju oraz tel. kontaktowy do Opiekuna. „Małpi Gaj” dla dzieci mniejszych (0 do 3 lat) pod opieką Opiekuna który odpowiada za zachowanie,czystość i bezpieczeństwo dziecka. Sala jest monitorowana. Sala gimnastyczna dostępna tylko w czasie kiedy nie ma zajęć fizjoterapeutycznych – dostępna tylko i wyłącznie dla dzieci sanatoryjnych. Dostępność do sali gimnastycznej ustala Recepcja.

 • Centrum Medyczne HCP  – Sanatorium nie jest Placówką oświatową. Zajęcia edukacyjne mają na celu zminimalizowanie zaległości Dziecka w nauce, podczas pobytu w Sanatorium. Godziny i czas trwania zajęć Opiekun ustala indywidualnie z Panią Nauczycielką. Zajęcia mają charakter nauczania indywidualnego. Rekomendowane jest przywiezienie do Sanatorium kart pracy i zaznaczony materiał do przerobienia przez Nauczyciela prowadzącego dziecko w miejscu zamieszkania. Zminimalizuje to zaległości wynikające z nieobecności dziecka w szkole podczas pobytu a naszym sanatorium.
 • Przez całą dobę dzieci pozostają pod nadzorem Opiekuna. Dzieci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie Sanatorium ( zarówno wewnątrz jak i zewnątrz, biegać po stołówce, korytarzach, jeździć rowerkami, hulajnogami itp. wewnątrz Sanatorium. Nie wolno używać zabawek głośno piszczących, karabinów, pistoletów, szabli, mieczy  które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci. Z zewnętrznego placu zabaw dzieci mogą korzystać tylko pod opieka i nadzorem Opiekunów.

 • Podczas pobytu Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie przebywającego w Sanatorium dziecka zarówno sanatoryjnego jak i na pobycie prywatnym i jest odpowiedzialny materialnie za ewentualne zniszczenia powstałe na skutek niedostatecznej opieki.

 • Zgodnie z ustawą o leczeniu Sanatoryjnym Dzieci pod Opieką osoby dorosłej, Sanatorium zapewnia bezpłatnie:
  - konsultacje lekarskie i pielęgniarskie dla Dzieci sanatoryjnych,
  - leki i środki opatrunkowe niezbędne w nagłych przypadkach,
  - leki ratujące życie,
  -leki i środki opatrunkowe niezbędne w nagłych przypadkach.

  Inne leki, przepisane przez lekarza na receptę, Pacjent wykupuje na własny koszt.

  Lekarze pracujący w Sanatorium nie wystawiają recept ryczałtowych oraz zwolnień lekarskich L4

  Wizyty lekarskie, badania labolatoryjne, wezwanie transportu medycznego dla osób przebywających prywatnie są płatne:  100 zł wizyta lekarska, 300 zł transport medyczny do Szpitala, badania labolatoryjne wg cennika labolatorium za zlecone badania. Należność należy uiścić w Recepcji przed wizytą u lekarza lub po wykonaniu zleconych badań.
 • W razie zaleconej izolacji należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza i personelu medycznego, nie opuszczać wyznaczonego miejsca izolacji do czasu decyzji lekarza. W razie niestosowania zaleceń lekarskich, personelu medycznego lub i innych sytuacji zakłócających spokój i pobyt innym Kuracjuszom (hałas, nieprzestrzeganie ciszy, zakłócanie spokoju lub bezpieczeństwa) lub narażających ich na zarażenie przez osoby izolowane nie przestrzegające zaleceń lekarskich,  dziecko wraz z Opiekunem będzie musiało opuścić Sanatorium maksymalnie do 24 godzin od momentu zaistniałego zdarzenia.

 • Centrum Medyczne HCP – Sanatorium zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w naszym Sanatorium osób towarzyszących mających przebywać na pobycie prywatnym w razie braku miejsc noclegowych lub niedostosowaniu się do panujących w Sanatorium zasad, porządku i Regulaminu.

 • Jesteśmy Placówką Medyczną gdzie pierwszeństwo pobytu zawsze mają dzieci na skierowania NFZ
 • Podczas wizyt lekarskich,zabiegów fizjoterapeutycznych, infekcji, przeziębienia itp.- Kuracjusze, Opiekunowie i osoby towarzyszące zobowiązani są do noszenia maseczek na terenie Sanatorium w szczególności w Bazie Zabiegowej oraz ciągach komunikacyjnych.

 • Na terenie Sanatorium które jest Placówką Medyczną należy przestrzegać zasad wspólnego dobra, należy dbać o bezpieczeństwo dzieci i swoje, zwracać się do siebie i Personelu z szacunkiem.
 • Opiekun dziecka oraz osoby towarzyszące zobowiązani są w dniu przyjazdu zapoznać się z powyższym Regulaminem Sanatorium, oraz pozostałymi Regulaminami obowiązującymi w naszym Sanatorium, podpisać stosowne oświadczenie oraz stosować się do   wszystkich zapisów.

 

                                                                                              Dyrekcja Sanatorium.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers